Radio sadeaala team live at Sikh children day 2 At Gurudwara sahib takanini…