Arif lohar live At Vodafone event centre manukau Part 3……..