ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਾਢੇ ਛੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਆਲਾ ਅਤੇ ਐੱਨਜੈੱਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ “ਕਿਵੀ ਪੰਜਾਬ” ਦਾ ਲਾਈਵ। ਪਾਰਟ2