Gurdwara sri Pehli Patshai Mal Ji sahib Renovation in real shape