– ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲਾ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ ।
– ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ।