ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਕਲੈਂਡ ਬਿੱਲਾਂ ਅਮ੍ਰਿਤਸਾਰਿਆ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ।