Arif lohar live At Vodafone event centre manukau Part 1…….