352 Guru Purab of Guru Gobind Singh Ji Maharaj 5 January at Gurdwara Sri Janam Asthan Nankana Sahib Punjab Pakistan