– ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧੱਕੇ ‘ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏ ਗ਼ਰਮ
– ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਰੋਨਾ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ