ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ‘ਚ Busy Locations ਲਈ ਸਾਰੇ Levels ਦੌਰਾਨ QR ਸਕੈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਮੈਨੁਅਲ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *